http://www.hrda.org.cy

579η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (2/2015) 16 Φεβρουαρίου 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Αρχής για το έτος 2015:

Διενέργεια δαπανών μετά την 28/2/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

i)      ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί η μελέτη και έγκριση του Προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2015 από τη Βουλή πριν την 1η Μαρτίου 2015,

ii)     με βάση τις Διατάξεις του Συντάγματος, δεν είναι δυνατή η έγκριση από τη Βουλή δωδεκατημορίων από την 1η Μαρτίου 2015,

iii)    η καθυστέρηση στην έγκριση του Προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2015 δεν οφείλεται σ’ αυτήν,

iv)    είναι αναγκαία η απρόσκοπτη λειτουργία της Αρχής καθώς και η συνέχιση των υπηρεσιών που προσφέρει,

v)     παραμένουν σε ισχύ οι πρόνοιες του περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμου του 2012,

αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τη διενέργεια δαπανών από 1η Μαρτίου 2015 μέχρι και την ψήφιση του Προϋπολογισμού από τη Βουλή και τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τις ακόλουθες άμεσες ανάγκες: (Αρ. Απόφασης:  5/2015)

(α) πληρωμές των απαραίτητων εξόδων για την ομαλή καθημερινή λειτουργία της Αρχής (π.χ. ηλεκτρισμός, νερό, καύσιμα, τηλέφωνα, καθαριότητα, ενοίκια, κλπ),

(β) πληρωμές που απορρέουν από συμβατικές υποχρεώσεις της Αρχής (π.χ. παροχή υπηρεσιών για συντήρηση κτηρίων και εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες για διεκπεραίωση εργασιών στο πλαίσιο λειτουργίας διαφόρων Σχεδίων/Δραστηριοτήτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Αρχής, κλπ),

(γ) πληρωμές για υλοποίηση προγραμμάτων/δράσεων στο πλαίσιο λειτουργίας των διαφόρων Σχεδίων/Δραστηριοτήτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Αρχής (χορηγήματα σε εργοδότες, επιδόματα κατάρτισης σε ανέργους, κλπ),

(δ) πληρωμές των μισθών των υπαλλήλων και των συντάξεων των συνταξιούχων της Αρχής, καθώς και των εισφορών εργοδότη στα διάφορα Ταμεία/Σχέδια.

Μεταφορά πιστώσεων μεταξύ άρθρων του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Αρχής για το έτος 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από μελέτη του θέματος αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των άρθρων του Προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2014, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρακτικό. Το Συμβούλιο, έδωσε τέλος οδηγίες όπως το θέμα υποβληθεί στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη δική της έγκριση, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2014, Νόμου του 2014 [Νόμος Αρ. 20(ΙΙ)/2014].  (Αρ. Απόφασης:  6/2015)

 

Προβλήματα  από  την  παραβίαση των  προνοιών  των Οδηγών  Πολιτικής και Διαδικασιών από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που αξιοποιούν Σχέδια/δραστηριότητες της Αρχής: Περιπτώσεις

Το Συμβούλιο αφού εξέτασε τις περιπτώσεις και διαπίστωσε και το ίδιο παραβιάσεις στις πρόνοιες  των Οδηγών, αποφάσισε τα ακόλουθα:

(i) Στην επιχείρηση KALLIS FILOXENIAKI LTD να σταλεί επιστολή με την οποία να ενημερώνονται ότι το Συμβούλιο προτίθεται να τους επιβάλει τη διοικητική κύρωση της αναστολής της συμμετοχής ή δραστηριοποίησής τους στο πλαίσιο οποιουδήποτε Σχεδίου Κατάρτισης  και/ή αναπτυξιακής δραστηριότητας της Αρχής και/ή οποιαδήποτε συνεργασία με την Αρχή για περίοδο έξι μηνών. Στην επιστολή προς τους επηρεαζομένους να αναφέρεται ότι αυτοί έχουν δικαίωμα εντός 30 ημερολογιακών ημερών, να υποβάλουν τις παραστάσεις τους ως προς το ύψος της διοικητικής κύρωσης που το Συμβούλιο προτίθεται να τους  επιβάλει.  (Αρ. Απόφασης:  7/2015)

(ii) Στην επιχείρηση CYPRUS ASSOCIATION OF CLEANING AND HYGIENE να σταλεί επιστολή με την οποία να ενημερώνονται ότι το Συμβούλιο προτίθεται να τους επιβάλει τη διοικητική κύρωση της αναστολής της συμμετοχής ή δραστηριοποίησής τους στο πλαίσιο οποιουδήποτε Σχεδίου Κατάρτισης  και/ή αναπτυξιακής δραστηριότητας της Αρχής και/ή οποιαδήποτε συνεργασία με την Αρχή για περίοδο έξι μηνών. Στην επιστολή προς τους επηρεαζομένους να αναφέρεται ότι αυτοί έχουν δικαίωμα εντός 30 ημερολογιακών ημερών, να υποβάλουν τις παραστάσεις τους ως προς το ύψος της διοικητικής κύρωσης που το Συμβούλιο προτίθεται να τους  επιβάλει.  (Αρ. Απόφασης:  8/2015)

iii)  Στην επιχείρηση KOMANETSI CENTRE LTD να σταλεί επιστολή με αυστηρή παρατήρηση για τις αποκλίσεις που εντοπίστηκαν και ότι στην περίπτωση που διαπιστωθεί εκ νέου οποιαδήποτε ουσιώδης απόκλιση από τις πρόνοιες του Οδηγού Πολιτικής και Διαδικασιών για προγράμματα που εφαρμόζει το εν λόγω ίδρυμα, το θέμα θα τεθεί ενώπιον του Συμβουλίου για επιβολή διοικητικής κύρωσης αποκλεισμού από οποιαδήποτε συνεργασία με την Αρχή.  (Αρ. Απόφασης:  9/2015)

 

Πρόσκληση προς την ΑνΑΔ για υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου (ΕΚΕΣΚ) και της ΑνΑΔ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από μελέτη του θέματος έδωσε τη συγκατάθεσή του για την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου (ΕΚΕΣΚ) και της Αρχής. (Αρ. Απόφασης:  10/2015)

 


Επικοινωνία

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος
Τ. Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22515000
Τηλέφωνο Λειτουργού
Εξυπηρέτησης: 22390300
Τηλεομοιότυπο: 22496949
Ηλ. Διεύθυνση: hrda@anad.org.cy

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2019

Developed By: Dynamic Works | Powered By: EasyConsole CMS


x

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την εμπειρία σας κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σας. Επιλέγοντας το παρακάτω πλαίσιο "Αποδοχή και κλείσιμο", παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies, εκτός από αυτά που κρίνονται ως απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου. Διαβάστε την Πολιτική Cookie για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο διαγραφής ή αποκλεισμού τους. .

Αποδοχή και κλείσιμο Διαβάστε περισσότερα